Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje w jaki sposób:

 • Utworzyć konto w sklepie internetowym
 • Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
 • Zapisać się na Newsletter

 Regulamin sklepu dostępny jest tutaj: Link

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

 

1. Utworzenie Konta

1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://przyjazne-ukulele.pl/pl/login?back=my-account wypełnić Formularz Rejestracji podać następujące dane: imię i nazwisko; nazwa Usługobiorcy; hasło; adres poczty elektronicznej.

 

1.2. Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj”, i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

 

2. Złożenie Zamówienia

2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz jego cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”, a następnie w nowo wyświetlonym oknie pole „Koszyk”.

 

2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

 1. Klient, który posiada Konta podaje nazwę podaną przy Rejestracji oraz hasło i klika pole „Login”. Klient ma również możliwość złożenia Zamówienia bez logowania się na Konto, a także nie posiadając Konta.

 2. Klient podaje swoje dane: imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; kraj), numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej. Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest podać także nazwę firmy oraz NIP. Klient podaje także dane do dostawy jeżeli są inne niż podane wyżej. Podanie danych Klient potwierdza polem „Zapisz”.

 3. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

 4. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Kontynuuj zakupy”).

 5. Klient ma możliwość podania kodu kuponu rabatowego.

 6. Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest jednocześnie informowany o ich koszcie. Wybór Klient potwierdza polem „Zapisz”. Klient po wybraniu sposobu dostawy i płatności jest także informowany o łącznej wartości składanego Zamówienia (tj. cenie wybranych Produktów i pozostałych kosztów, w tym kosztów dostawy i płatności).

 7. Klient ma możliwość dodania ewentualnych uwag do Zamówienia.

 8. Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego.

 

2.4. Następnie należy kliknąć pole „Potwierdzam zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

 

3. Newsletter

3.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie imienia i adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany, potwierdzenie akceptacji polityki prywatnosci oraz kliknięcie pola „Zapisz mnie” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

 

4. Informacje dodatkowe

4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” w pkt. 2.4. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez zmianę danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.

 2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres kontakt@przyjazne-ukulele.pl.

 3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

 

4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

 3. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

 4. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 5. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.